Άσκηση επαγγέλματος κομμωτή – τα νέα δεδομένα

Στον Ν.4386 (ΦΕΚ 83/11-5-16) που ψηφίστηκε, ορίζονται τα εξής για την άσκηση του επαγγέλματος του κομμωτή:

α) Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτι?
σης επιπέδου 2 του ν. 2009/1992 ειδικότητας Τεχνικής
Επαγγελματικής Σχολής «Κομμώσεων και Βαφής Μαλ?
λιών» ή Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρ?
τισης επιπέδου 2 του ν. 2009/1992 ειδικότητας Τ.Ε.Ε. Α
Κύκλου σπουδών «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος
σπουδών και ένας (1) χρόνος προϋπηρεσία.
β) Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτι?
σης επιπέδου 3 του ν. 2009/1992 ειδικότητας Τ.Ε.Ε. Β ?
κύκλου σπουδών «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος
σπουδών και εννέα (9) μήνες προϋπηρεσία.
γ) Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτι?
σης του ν. 3475/2006 ειδικότητας ΕΠΑ.Σ. «Κομμωτικής
Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών αλλοδαπής και εν?
νέα (9) μήνες προϋπηρεσία.
δ) Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης
και κατάρτισης, επιπέδου 3, που χορηγείται στους
αποφοίτους των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση της ειδικότητας «Τεχνίτης
Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών και έξι
(6) μήνες προϋπηρεσία.
ε) Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης
και κατάρτισης επιπέδου 4, που χορηγείται στους απο?
φοίτους της Γ ? τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων
(ΕΠΑ.Λ.) μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις ή Απολυτήριο
Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), επιπέδου 4 (ισότιμο με
το Απολυτήριο Γενικού Λυκείου), που χορηγείται στους
αποφοίτους της Γ ? Τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων
(ΕΠΑ.Λ.) μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις, ειδικότητας
«Κομμωτικής Τέχνης» και έξι (6) μήνες προϋπηρεσία.
στ) Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευ?
σης και κατάρτισης, επιπέδου 5, που χορηγείται στους
αποφοίτους Ι.Ε.Κ. μετά από πιστοποίηση ή ισότιμος τίτ?
λος σπουδών της αλλοδαπής.
ζ) Βεβαίωση επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από πα?
ρακολούθηση προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελ?
ματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων
(600) ωρών σε πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
(Κ.Δ.Β.Μ.), συμβατό με το εκάστοτε ισχύον επαγγελμα?
τικό περίγραμμα και το οποίο συνοδεύεται από αποδε?
δειγμένη προϋπηρεσία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών στο
οικείο επάγγελμα, η οποία αποκτήθηκε πριν ή μετά από
την αποφοίτηση ή και κατά τη διάρκεια της φοίτησης,
και πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Επιτρέπεται η συμ?
μετοχή στις ανωτέρω εξετάσεις πιστοποίησης στους μη
έχοντες τίτλο σπουδών εμπειροτεχνίτες, οι οποίοι έως
τις 31.12.2017 θα έχουν προϋπηρεσία τριών (3) ετών και
άνω ή εννιακόσια (900) ημερομίσθια, με εξαρτημένη ή
μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή προσκομίζουν
πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής
Αυτοδιοίκησης