Ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό Δελτίο Αλλοδαπών – Αλλογενών 2020

Από την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 οι αλλοδαποί – αλλογενείς υποψήφιοι, απόφοιτοι λυκείων εκτός Ε.Ε. και απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε., μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό τους Δελτίο (Μ.Δ.) στην παρούσα ηλεκτρονική διεύθυνση.

Οι υποψήφιοι πριν τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου οφείλουν να έχουν μελετήσει τις «Οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας της κατηγορίας Αλλοδαπών – Αλλογενών, α) αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε. και β) αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων-κρατών μελών της Ε.Ε. για το έτος 2020» που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, καθώς επίσης και στον σύνδεσμο «Χρήσιμες Πληροφορίες» στο μενού της παρούσας εφαρμογής, προκειμένου να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις της κατηγορίας τους και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν στις γραμματείες των σχολών ή τμημάτων εισαγωγής τους.

Εάν μετά την εισαγωγή, κατά τον έλεγχο, διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στις ανωτέρω κατηγορίες, λόγω υποβολής ψευδών ή μη νομίμων δικαιολογητικών, οι εισαχθέντες διαγράφονται με απόφαση του τμήματος και αποκλείονται κατά τα δύο (2) επόμενα ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα τμήματα και τις σχολές.

Οι θέσεις των διαγραφέντων δεν αναπληρώνονται ούτε μεταφέρονται.

Ο υποψήφιος οφείλει να μελετήσει διεξοδικά όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου και να ακολουθήσει πιστά τα προτεινόμενα βήματα για τη συμπλήρωσή του. Θα πρέπει επομένως να επισκέπτεται την ηλεκτρονική διεύθυνση

http://exams-foreigner.it.minedu.gov.gr

να μελετήσει το μηχανογραφικό δελτίο και σε πρώτο στάδιο να κάνει κάποιες επιλογές (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ)εφόσον δεν είναι ακόμη σίγουρος/η για τις προτιμήσεις του/της. Στη συνέχεια, θα μπορεί να τροποποιεί (εφόσον το επιθυμεί) το προσωρινό Μ.Δ. ή και να προχωρήσει τελικά στην οριστική υποβολή (ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ). Με την ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ το μηχανογραφικό δελτίο αποκτά πλέον αριθμό πρωτοκόλλου. O υποψήφιος πρέπει να εκτυπώσει ή /και να το αποθηκεύσει στον υπολογιστή του. Τη διαδικασία της ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ μπορεί να την κάνει όσες φορές θέλει μέχρι να νιώσει έτοιμος/η. Μετά όμως την ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ, που πρέπει να γίνει μέσα στην προθεσμία, ο υποψήφιος δεν μπορεί να αλλάξει το Μ.Δ.

Για το λόγο αυτό, πριν την οριστική ηλεκτρονική υποβολή και αποστολή των σχετικών εντύπων, πρέπει να ελέγξει ότι τα στοιχεία και οι επιλογές του καταχωρίστηκαν και εκτυπώθηκαν ορθά.

Επίσης, δυνατότητα τροποποίησης δεν υπάρχει ούτε μετά την ταχυδρομική αποστολή και έγκυρο θεωρείται το Μ.Δ. κάθε υποψηφίου που φέρει την υπογραφή του και έχει σταλεί ταχυδρομικά μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος υπογράψει και αποστείλει περισσότερα του ενός μηχανογραφικά δελτία, έγκυρο θεωρείται αυτό που έχει αποσταλεί την πρώτη φορά. Εν συνεχεία, οι υποψήφιοι συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής.

Ο υποψήφιος, αφού συμπληρώσει προσεκτικά το μηχανογραφικό δελτίο θα πρέπει να το εκτυπώσει σε δύο (2) αντίγραφα, να το επανελέγξει και να το υπογράψει σε όλες τις σελίδες. Ένα από τα δύο αντίγραφα το κρατά ο ίδιος.

Ο υποψήφιος εκτυπώνει σε δύο (2) αντίγραφα και την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, όπως εμφανίζεται στην Σύνοψη – Ανασκόπηση, και τα υπογράφει. Ένα (1) από τα δύο αντίγραφα θα καταθέσει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σχολής επιτυχίας.

Οι υποψήφιοι μετά την ηλεκτρονική υποβολή (με καταληκτική ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης την 21η Ιουλίου 2020) αποστέλλουν:

Μόνο με ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ (COURIER) από τις 10:00 έως τις 14:00 προς το:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

«ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ»

ΤΜΗΜΑ Β΄ γρ. 0091,

Ανδ. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180, Μαρούσι – Αθήνα, Ελλάδα

με την ένδειξη:

για την επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Μηχανογραφικών Δελτίων
Αλλοδαπών – Αλλογενών για το έτος 2020.

Τα εξής δικαιολογητικά:

  • ένα (1) υπογεγραμμένο αντίγραφο του Μηχανογραφικού Δελτίου (ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
  • ένα (1) υπογεγραμμένο αντίγραφο της προαναφερθείσας Υπεύθυνης Δήλωσης (ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
  • μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  • μία (1) φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου με φωτογραφία που να πιστοποιεί την ταυτότητα του υποψηφίου
  • ένα (1) φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το επικυρωμένο όμως, από δικηγόρο, αντίγραφο του πρωτοτύπου συνοδευόμενο από φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασής του στην ελληνική γλώσσα
  • ένα (1) φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης αντιστοιχίας ξένων τίτλων Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ξένων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού καθώς και βεβαίωση αναγωγής βαθμολογίας σε περίπτωση που ο βαθμός δεν είναι στην εικοσάβαθμη κλίμακα, η οποία να έχει εκδοθεί από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού. Η μέση γενική βαθμολογία πρέπει να εκφράζεται σε εικοσάβαθμη (0-20) κλίμακα, με άριστα το 20 και ελάχιστο το 0. Για τους Τίτλους Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της αλλοδαπής απαιτείται η ισοτιμία αυτών και η έκδοση βεβαίωσης ισοτιμίας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και στη συνέχεια Αναγωγή της βαθμολογίας αυτών από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού. Στις περιπτώσεις ξένων τίτλων από ξένα σχολεία της ημεδαπής απαιτείται επιπλέον και βεβαίωση ισοτιμίας από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που το μηχανογραφικό δελτίο και η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλονται και υπογράφονται από εξουσιοδοτημένο άτομο τότε μαζί με τα παραπάνω αποστέλλεται και η εξουσιοδοτική πράξη νομίμως επικυρωμένη και μεταφρασμένη.

Τα άλλα υπογεγραμμένα αντίγραφα θα τα κρατήσει ο ίδιος ο υποψήφιος και θα τα καταθέσει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στη γραμματεία της σχολής επιτυχίας, η οποία είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο των δικαιολογητικών, προκειμένου να γίνει η εγγραφή του.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την έγκριση ή μη της αίτησής τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι υποψήφιοι πριν τη συμπλήρωση της Αίτησης – Μηχανογραφικού Δελτίου οφείλουν να έχουν μελετήσει τις «Οδηγίες Χρήσης» καθώς και να έχουν επισκεφθεί την ενότητα «Χρήσιμες Πληροφορίες».

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΙΣΘΕΙΣΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΛΕΙΔΩΝΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για ερωτήσεις σχετικά με την ηλεκτρονική συμπλήρωση 210-3442100 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00π.μ. – 14.00μ.μ.) ή μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω e-mail: exams-for@minedu.gov.gr

ΥΠΑΙΘ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *