Μαθητεία ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ για 2014-15

Ο καθορισμός του αριθμού των μαθητών των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν για πρακτική άσκηση στο Δημόσιο Τομέα κατά το σχολικό έτος 2014?15 στο ΦΕΚ 151 Β